آزمایشگاه

این شرکت با داشتن امکانات کامل آزمایشگاهی کلیه آزمایشات مربوط به مصالح و بتون را در شرکت انجام می دهد:

1-اسلامپ

2-مقاومت فشاری

3-SE یا ارزش ماسه ای

4- دانه بندی شن و ماسه