افتخارات

1-واحد صنعتی نمونه سال 89

2-کارآفرین نمونه سال 90

3-واحد تلاشگر استان گلستان سال 91

4-واحد صنعتی نمونه سال92

5- صادرکننده نمونه سال 92

6-واحد صنعتی نمونه سال 93

7-صادر کننده برگزیده سال93

8- صادر کننده برگزیده سال 94

9-واحد صنعتی سال 1394