باکس بتونی یو شکل

از باکس بتوني پيش ساخته مي توان به عنوان يک سازه در امور مربوط به انتقال آب و هم به عنوان پل استفاده نمود. از این محصول اغلب در زمانی استفاده می شود که لوله های بتونی مدور نتواند ظرفیت هدایت جریان مطلوبی را تحمل نماید.با توجه به نصب آسان و انتقال زیادآب از لحاظ زمان و هزینه در بسیاری از مواقع ,توجیه پذیر است.
کاربرد باکس بتوني پيش ساخته:

  •  پل ها
  • انتقال آب زیاد
  • زیرگذرها