تير برق

 پایه های بتونی طبق استاندارد وزارت نیرو و به مقطع H  به تعداد انبوه تولید میگردد و این شرکت قادر است بخش عمده ای از نیاز استان گلستان و استانهای همجوار را مرتفع سازد.