سپتيك تانك بتونی

سپتيک تانک نوعي تصفيه خانه تک واحدي است که تصفيه مکانيکي ( ته نشيني ) و تصفيه زيستي با کمک باکتريهاي بي هوازي همزمان در آن انجام مي گيرد. سپتيک تانک تشکيل شده از استوانه سرپوشيده اي که معمولا با بتن آرمه و و در ابعاد مختلف ساخته مي شوند . فاضلاب پس از ورود به سپتيک و به علت کاهش سرعت جريان آن ، قسمتي از مواد معلق خود را به صورت ته نشيني از دست مي دهد . مواد ته نشين شده به صورت لجن در کف انباره با کمک باکتري هاي بي هوازي هضم مي شوند .بطوري که اين سيستم هر چند سال يکبار نياز به تخليه پيدا مي کند .