نيوجرسی مفصلی و گارد بتونی

این قطعه در  راستای جداسازی در جاده ها و خیابان های اصلی و فرعی و همچنین به عنوان پارتیشن در محوطه ها کاربرد دارد. این محصول بنا به شرایط و نوع مصرف در طول و ارتفاع مختلف تولید می گردد.